Cách 1: Thanh toán tại cửa hàng Cách 2: Thanh toán cho đơn vị giao hàng Cách 3: Thanh toán qua tài khoản: